Skip links

Privacybeleid Flextron Recruitment B.V.

 

In dit privacybeleid vind je informatie over ons, welke persoonsgegevens wij verzamelen en hoe wij met jouw gegevens omgaan. Wij vinden het belangrijk dat je met een gerust gevoel jouw gegevens bij ons achter kunt laten en doen er alles aan om jouw gegevens goed te beschermen. Mocht je na het lezen toch nog vragen hebben, neem dan contact op met een van de consultants van Flextron Recruitment.

Dit privacybeleid geldt voor alle gegevensverzamelingen en andere gegevensverwerking van Flextron Recruitment.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden.

1. Wervingsdoeleinden

Wat houdt dit doeleinde in?
Wanneer je je gegevens invult of achterlaat op onze website, solliciteert op een vacature, je door onze consultant bent benaderd en je laat inschrijven, of je op andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening nemen wij de door jouw verstrekte persoonsgegevens op in onze wervingsdatabase.

We kunnen ook gegevens van je verzamelen indien je deze hebt geplaatst op publieke middelen waaruit zou kunnen blijken dat je geïnteresseerd zou zijn in onze dienstverlening. In dat geval zullen we je benaderen of je interesse hebt om je bij ons in te schrijven conform onze voorwaarden en met inachtneming van dit Privacybeleid.

Wij verwerken jouw persoonsgegevens tevens om onze wervingsdatabase te kunnen beheren en om contact met je op te kunnen nemen. Op deze manier kunnen wij je informeren over nieuwe vacatures of je uitnodigen voor activiteiten die verband houden met werving.

Welke rechtsgrondslag hanteren wij voor de verwerking van jouw persoonsgegevens voor dit doeleinde?

De rechtsgrondslag voor de verwerking van jouw persoonsgegevens voor dit doeleinde is jouw “toestemming”. Door jouw gegevens aan Flextron Recruitment te verstrekken stem je er uitdrukkelijk mee in dat jouw persoonsgegevens worden verwerkt voor het hierboven beschreven doeleinde. Je hebt het recht om jouw toestemming op ieder gewenst moment in te trekken. De intrekking van jouw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van jouw toestemming vóór de intrekking.

Welke persoonsgegevens verwerken wij voor dit doeleinde?
Voor dit doeleinde verwerken wij jouw contactgegevens, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, leeftijd, geslacht, foto’s, informatie in het kader van de werving zoals jouw cv, werkervaring, opleidingsgegevens, etc. en correspondentie met Flextron Recruitment over sollicitaties (waaronder getuigschriften, diploma’s, gegevens over beschikbaarheid, referenties, etc.).

Reden vastlegging en verwerking gegevens
De belangrijkste reden van het vastleggen van jouw gegevens is om een mogelijke match met een van onze vacatures te onderzoeken. Wanneer je solliciteert op een specifieke vacature van Flextron Recruitment kunnen jouw gegevens ook worden gebruikt om een match met een andere vacature bij Flextron Recruitment te onderzoeken.

Jouw gegevens kunnen we ook gebruiken om jou – tot 24 maanden na het solliciteren – op de hoogte te houden van vacatures en om mogelijkheden bij Flextron Recruitment te onderzoeken die aansluiten bij jouw profiel.

Tot slot kunnen jouw gegevens worden gebruikt om statistische gegevens op te stellen die uitsluitend voor intern gebruik zijn.

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens die voor dit doeleinde verwerkt worden?

Voor dit doeleinde worden jouw persoonsgegevens zo lang bewaard als nodig is om het wervingsproces af te ronden. Na het afronden van de sollicitatieprocedure bewaren we jouw gegevens nog maximaal 1 maand indien de functie niet aan jou is toegewezen. Indien wij redelijkerwijs verwachten in de nabije toekomst andere interessante vacatures voor jou te hebben en jij hier toestemming voor hebt gegeven, kunnen wij jouw persoonsgegevens na beëindiging van de sollicitatieprocedure nog maximaal 24 maanden voor deze doeleinden bewaren.

2. Doeleinde om een arbeidsovereenkomst met jou aan te gaan

Wat houdt dit doeleinde in?
Wanneer wij jou een dienstverband bij Flextron Recruitment aanbieden, verwerken wij jouw persoonsgegevens om een arbeidsovereenkomst op te stellen en te verwerken. Wij gebruiken jouw persoonsgegevens voor het sluiten, uitvoeren en beëindigen van jouw arbeidsovereenkomst. Wij nemen jouw persoonsgegevens dan tevens op in onze HR-database.

Welke rechtsgrondslag hanteren wij voor de verwerking van jouw persoonsgegevens voor dit doeleinde?

Je bent verplicht om Flextron Recruitment alle persoonsgegevens te verstrekken die Flextron Recruitment nodig heeft om jouw arbeidsovereenkomst uit te kunnen voeren en om Flextron Recruitment in staat te stellen te voldoen aan de wettelijke verplichtingen in verband met jouw arbeidsovereenkomst.

Welke persoonsgegevens verwerken wij voor dit doeleinde?
Voor dit doeleinde verwerken wij voor zover relevant jouw contactgegevens, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, burgerlijke staat, nationaliteit, foto’s, Burgerservicenummer, gegevens van jouw identiteitsbewijs of paspoort, verklaring van jouw arbeidssituatie, informatie in het kader van de werving (zoals werkervaring en opleidingsgegevens), gegevens over jouw functie en positie, gegevens van jouw werkvergunning, en overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie;

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens die voor dit doeleinde verwerkt worden?
Voor dit doeleinde worden jouw persoonsgegevens na beëindiging van jouw arbeidsovereenkomst bewaard (1) zo lang Flextron Recruitment wettelijk verplicht is om jouw persoonsgegevens te bewaren en (2) indien dit redelijkerwijs noodzakelijk is om de juridische belangen van Flextron Recruitment te beschermen. Na het verstrijken van deze periode worden jouw persoonsgegevens uit onze systemen verwijderd.

3. Algemeen

Voor een optimale werking van onze website verzamelen wij bij het bezoeken van de website tevens de volgende gegevens:

  • Jouw IP-adres en de (persoons)gegevens die je actief verstrekt via onze website.
  • Gegevens over jouw activiteiten op onze website.
  • Internetbrowser en apparaat type.

De verstrekking van deze persoonsgegevens is geen wettelijke of contractuele verplichting. De verstrekking van jouw persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om gebruik te kunnen maken van de website.

Daarnaast verwerken wij de door jou zelf via onze website actief ingevoerde gegevens. De verstrekking van die gegevens is een noodzakelijke voorwaarde om de door jou gevraagde dienst/product te kunnen leveren.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Wij leggen uitsluitend bijzondere persoonsgegevens vast als dat nodig is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen (BSN-nummer) of wanneer je bijzondere persoonsgegevens zelf invoert. In dat geval vindt verwerking plaats op basis van jouw toestemming.

Met ‘bijzondere persoonsgegevens’ wordt bedoeld gegevens over ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap vakvereniging, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag.

Verstrekking aan derden
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan andere partijen (derden), tenzij:

  • Wij daarvoor jouw ondubbelzinnige toestemming hebben.
  • Dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst.
  • Dat noodzakelijk is om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.
  • Wij daarvoor een gerechtvaardigd belang hebben.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Beveiliging
Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Wijzigingen in dit privacy statement
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit statement. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Rechten en contactgegevens
Je hebt het recht een verzoek in te dienen om inzage van en rectificatie of het wissen van de persoonsgegevens of beperking van de verwerking van jouwbetreffende gegevens, alsmede het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken en om overdracht van gegevens te vragen. Om er zeker van te zijn dat een dergelijk verzoek door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van jouw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we je om in deze kopie jouw pasfoto en Burgerservicenummer zwart te maken, ter bescherming van jouw privacy.

Indien en voor zover wij gegevens verwerken op basis van jouw toestemming heb je het recht de toestemming te allen tijde in te trekken. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

Je kunt ons bereiken via:
Email adres: privacy@flextron.nl
Telefoonnummer: +31 (0) 6 537 07 420
Postadres: Beeldschermweg 6B, 3821 AH Amersfoort

Klachten, Autoriteit Persoonsgegevens
Wij helpen je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.